شوراهای پژوهشی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی

شوراهای پژوهشی، نهادهای تصمیم گیرنده در مورد سیاست‌ها و اولویت‌های پژوهشی دانشگاه هستند. این شوراها، دارای یک ساختار سلسله مراتبی‌اند که در رأس آن‌ها "شورای پژوهشی دانشگاه" قرار دارد؛ و دیگر شوراها، مانند: شوراهای پژوهشی دانشکده‌ها، و ... به نوعی، زیر مجموعه آن می‌باشند.

Skip Navigation Links.
Collapse شورای پژوهشی دانشگاه***شورای پژوهشی دانشگاه***
بررسی لاینهای تحقیقاتی
Collapse شورای HSR دانشگاهشورای HSR دانشگاه
شورای HSR مرکز بهداشت سنندج
شورای HSR مشترک معاونتهای پژوهش و فناوری و دانشجوئی فرهنگی
شورای HSR معاونت بهداشتی
شورای HSR معاونت توسعه مدیریت و منابع
شورای HSR معاونت دارو، غذا
شورای HSR معاونت درمان
شورای انتشارات
شورای بررسی طرحهای تحقیقاتی مرتبط با بیماری Covid-19
شورای بررسی گرنت تحقیقاتی سال 1396
شورای پژوهش در آموزش (با امکان بررسی طرحهای HSR)
شورای پژوهشی بالینی بعثت
شورای پژوهشی بالینی توحید
شورای پژوهشی بیمارستان قدس
شورای پژوهشی پرشین کوهورت
شورای پژوهشی دانشکده بهداشت
شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی
شورای پژوهشی دانشکده پزشکی
شورای پژوهشی دانشکده پیراپزشکی
شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی
شورای پژوهشی مرکز تحقیقات باروری و ناباروری
شورای تحقیقات بالینی کوثر
Collapse شورای فناوریشورای فناوری
هیات اعلام خاتمه طرحهای فناوری (صرفا جهت ارجاع گزارش طرحهای فناوری)
شورای کاربست نتایج تحقیقات ،ترجمان و انتقال دانش
شورای مرکز تحقیقات بیماریهای ریه و آلرژی
شورای مرکز تحقیقات مراقبت بالینی
Collapse کارگروه اخلاق در پژوهش دانشگاه*کارگروه اخلاق در پژوهش دانشگاه*
Collapse "کارگروه اخلاق در پژوهش دانشکده پزشکی ""کارگروه اخلاق در پژوهش دانشکده پزشکی "
هیات کار با حیوانات آزمایشگاهی
بایگانی کمیته اخلاق
خروجی کمیته اخلاق دانشگاه
هیات بررسی درخواست کد اخلاق (صرفا برای طرحهای خارج دانشگاه)
کمیته تحقیقات دانشجویی
گروه کارشناسان پژوهشی
گروه کارشناسان فناوری
مرکز تحقیقات ایمونولوژی و سرطان
مرکز تحقیقات بهداشت محیط و مواد غذایی
مرکز تحقیقات زئونوز
مرکز تحقیقات سلامت معنوی
مرکز تحقیقات علوم اعصاب
مرکز تحقیقات علوم سلولی و ملکولی
مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت
مرکز تحقیقات گوارش و کبد
مرکز مطالعات اپیدمیولوژیک سل(TB-HUB)
هیات ارزیابی مقالات از نظر سرقت ادبی
هیات اعلام خاتمه حقوقی طرح (جهت اعلام خاتمه حقوقی طرح ،مقاله چاپ شده را به این هیات ارائه نمائید)
هیات بررسی گزارش پایانی طرح(جهت اعلام خاتمه اجرائی،درافت یا مقاله چاپ شده را به هیات ارائه نمائید).
هیات پرداخت تشویقی به مقالات چاپ شده در مجلات و پرداخت کمک هزینه ارائه مقاله در همایشها
هیات معرفی محقق به محیط پژوهش