بدنه خبر

صفحه نخست /دستورالعمل اجرایی نحوه ...

دستورالعمل اجرایی نحوه امتیازدهی به فعالیتهای تحقیقاتی دانشجویان پژوهشگر موضوع بند «ک» ماده 2 آیین نامه "تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان"

یکشنبه / 17 خرداد 1394

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه درنظر دارد مطابق مقررات و آیین نامه معاونت تحقیقات و فن آوری وزارت بهداشت، در حیطه معرفی دانشجویان مشمول آیین نامه استعدادهای درخشان، فعالتر اقدام نماید. دانشجویان متقاضی استعدادهای درخشان میتوانند با فعالیت در کمیته های تحقیقات دانشجویی و فعالیتهای پژوهشی از امتیازات این آیین نامه بهره مند شوند. لذا توصیه میشود دانشجویان علاقمند هر چه سریعتر و با برنامه ریزی دقیق در فعالیتهای کمیته های تحقیقات دانشجویی زیر نظر معاونت پژوهشی دانشگاه شرکت کرده و از این امتیازات برخوردار شوند.
 

 
بایگانی خبرها