بدنه خبر

صفحه نخست /آیین نامه هزینه گذاری ...

آیین نامه هزینه گذاری فعالیتهای پژوهشی 1394

یکشنبه / 17 خرداد 1394

آیین نامه جدید در مورد نحوه هزینه گذاری فعالیتهای پژوهشی در سال 1394 به تصویب شورای پژوهشی دانشگاه رسید. هدف از این آیین نامه تقویت فعالیتهای پژوهشی و مراکز تحقیقاتی در دانشگاه میباشد. آیین نامه در لینک زیر موجود است: http://research.muk.ac.ir/_Pages/Regulations/Default.aspx
بایگانی خبرها