بدنه خبر

صفحه نخست /افزایش 90 درصدی در تصویب ...

افزایش 90 درصدی در تصویب طرحهای تحقیقاتی

یکشنبه / 25 مرداد 1394

با توجه به برنامه ریزی و همکاری شوراهای محترم پژوهشی مختلف در دانشگاه، تصویب طرحهای تحقیقاتی و پایان نامه ها در سال 1394 (تا مرداد ماه) نسبت به دوره مشابه حدود 90% افزایش نشان داد.
بایگانی خبرها