بدنه خبر

صفحه نخست /دستورالعملهای جدید تشویق پژوهش

دستورالعملهای جدید تشویق پژوهش

یکشنبه / 26 اردیبهشت 1395

آیین نامه و دستورالعملهای هزینه گذاری فعالیتهای پژوهشی و تشویق فعالیتهای پژوهشی در سال 1395 به تصویب شورای پژوهشی دانشگاه رسید و در قسمت دستورالعملهای سامانه پژوهشی قرار داده شد.
بایگانی خبرها