بدنه خبر

صفحه نخست /دسترسی آزمایشی (Trial) ...

دسترسی آزمایشی (Trial) دانشگاه های علوم پزشکی کشور به مجموعۀ مجلات ناشر Emerald

یکشنبه / 07 آذر 1395

      به اطلاع می‌رساند‌ پیرو مذاکرات صورت‌گرفته توسط مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ناشر Emerald، دسترسی آزمایشی (Trial) دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به مجموعۀ مجلات ناشر مذکور از طریق نشانیhttp://www.emeraldinsight.com از مورخ 23/08/13955 به مدت سه ماه، فراهم شده است.

     با توجه به اینکه ناشر Emerald بیش از 300 عنوان مجله در موضوعات بهداشت، مدیریت، اقتصاد، آموزش، کتابداری و اطلاع‌رسانی و علوم اجتماعی منتشر می‌کند؛ فایل آموزشی پایگاه جهت استفادۀ اعضای محترم هیئت علمی، دانشجویان و پژوهشگران دانشگاه از طریق اتوماسیون به ایشان اطلاع رسانی و فایل آموزشی در قست "دستورالعملهای سامانۀ مدیریت امور پژوهش" ثبت شده است.

بایگانی خبرها