بدنه خبر

صفحه نخست /چک لیست ارزیابی مقاله ارائه ...

چک لیست ارزیابی مقاله ارائه شده بعنوان گزارش طرح

شنبه / 29 آذر 1393

چک لیست ارزیابی مقاله ارائه شده بعنوان گزارش طرح

مقاله فارسی ارائه شده باید با قلم و فونت mitra.13 (و انگلیسی: times new roman.13) با رعایت حاشیه 2.5cm و فاصله خطوط 1cm درکاغذ A4 تایپ شود. مقاله برگرفته از طرح طبعاً باید با پروپوزال همخوانی داشته باشد. لذا درصورتی که از یک طرح، چند مقاله استخراج می‌شود، مقاله‌ای به عنوان گزارش طرح ارسال شود که کامل‌تر باشد. مقاله شامل ساختار زیر است:

1.        عنوان (فارسی و انگلیسی)

2.        اسامی نویسندگان و وابستگی سازمانی  (فارسی و انگلیسی)

3.        چکیده فارسی

4.        چکیده انگلیسی

5.        مقدمه

6.        مواد و روشها

7.        نتایج

8.        بحث

9.        نتیجه گیری

10.     سپاسگزاری

11.     منابع

 عنوان

·         آیا عنوان مناسب و منتج از پروپوزال مربوطه است؟

·         آیا عنوان فارسی و انگلیسی همخوانی دارد؟

 اسامی و وابستگی سازمانی

·         آیا اسامی با فرمت درست (نام و نام خانوادگی) نوشته شده است؟

·     آیا تعداد و ترتیب اسامی مندرج در مقاله با پروپوزال منطبق است؟ (همه اسامی در قسمت همکاران پروپوزال باید در مقاله قید شود. در صورت عدم وجود اسم یا اسامی، فرم رضایت افراد غایب ضمیمه مقاله باشد.)

·         آیا وابستگی سازمانی به درستی اعلام شده است؟

·         آیا آدرس و شماره تماس نویسنده مسئول مشخص شده است؟

·         آیا اسامی و وابستگی فارسی و انگلیسی همخوانی دارد؟

 چکیده

·         آیا چکیده ساختار مناسب را دارد؟ (مقدمه، روش کار، نتایج، نتیجه گیری، کلمات کلیدی)

·         آیا چکیده فارسی و انگلیسی منطبق هستند؟

 مقدمه

·         آیا در مقدمه، موضوع تحقیق بخوبی بیان شده است؟

·         آیا اهمیت و ضرورت انجام مطالعه به خوبی بیان شده؟

·         آیا مقدمه با استفاده از رفرنسهای مناسب نوشته شده است؟

·         آیا مقدمه حجم مناسب دارد؟

 مواد و روشها (برخی آیتمها بستگی به نوع مطالعه دارد)

·         آیا نوع مطالعه به­ درستی بیان گردیده است؟

·         آیا به مسایل اخلاقی اشاره کرده است؟

·         آیا به زمان و مکان مطالعه اشاره شده است؟ (در مطالعات تجربی، حیوانی و آزمایشگاهی نیازی نیست)

·         آیا جامعه آماری، روش نمونه گیری و انتخاب نمونه ها بیان شده است؟

·         آیا حجم نمونه و پیشفرضهای محاسبه آن ذکر شده است؟

·         آیا معیارهای ورود و خروج ذکر شده است؟

·         آیا نحوه سنجش مواجهه و پیامد ها و زمانبندی آنها بخوبی ذکر شده است؟

·         آیا کد ثبت مطالعه  RCT درج شده است؟

·         آیا نحوه راندومیزیشن، کورسازی، همسان سازی و نوع آنها بیان شده است؟

·         آیا روش تحلیل، نرم افزار و تستهای آماری درج شده است؟

 نتایج

·         آیا نتایج از کلی به جزئی و از توصیفی به تحلیلی درج شده است؟

·         آیا جداول و نمودارها با فرمت مناسب و دارای عنوان و زیر نویس مناسب هستند؟

·         آیا در متن به جداول و نمودارها اشاره شده است؟

·         آیا توصیفها و تحلیلها با ذکر اعداد و ارقام و مقادیر معنی داری درج شده اند؟

·         آیا نتایج، اهداف مطالعه را پوشش داده است؟

 بحث

·         آیا نتایج مطالعه با مطالعات موافق و مخالف مقایسه شده است؟

·         آیا تفسیر های لازم برای نتایج ارئه شده است؟

·         آیا از رفرنسهای مناسب استفاده شده است؟

 نتیجه گیری

·         آیا نتیجه گیری منطبق بر نتایج نوشته شده است؟

 تقدیر و تشکر

آیا صراحتاً و طی جملاتی شبیه عبارات زیر مشخص شده است که این پژوهش حاصل طرح یا پایان نامه مصوب دانشگاه علوم پزشکی کردستان است:

·         این پژوهش با حمایت مالی معاونت تحقیقات و فن‌آوری دانشگاه علوم پزشکی کردستان با شماره ثبت ... انجام شده است.

·         این مقاله برگرفته از پایان‌‌نامه مقطع ... متعلق به آقا /خانم ... مصوب دانشگاه علوم پزشکی کردستان به شماره ثبت ... می‌باشد.

 منابع

·         آیا منابع براساس بیانه ونکوور نوشته شده است؟

بایگانی خبرها