اولویت‌های پژوهشی

صفحه نخست /اولویت‌های پژوهشی
...
کلیدواژه
دپارتمان
 
 

فهرست اولویت‌ها

 کدعنواندپارتمان
17102بررسي راهكارهاي اجراي انتقال خون اتولوگ در بيمارستان ها مديريت آزمايشگاه مرجع سلامت
27101بررسي الگوي مقاومت آنتي بيوتيكي سويه هاي باكتريايي جدا شده از بيماران بستري مديريت آزمايشگاه مرجع سلامت
37004شناسايي عوامل موٍثر بر كار تيمي و كاهش فرسودگي شغلي كاركنان بيمارستان اداره مددكاري
47003سنجش ميزان رضايت مندي بيماران از مداخلات مددكاري در كاهش مشكلات(راند و مديريت مورد) اداره مددكاري
57002بررسي لزوم ارائه مداخلات مددكاري اجتماعي در اورژانس هاي بيمارستاني(ترياژ مددكاري) و تاثير آن بر فرآيند درمان اداره مددكاري
67001ميزان اثر بخشي مداخلات مددكاري(مداخله در بحران) بر كاهش اقدام به خودكشي مجدد مراجعين بيمارستاني اداره مددكاري
76903بررسي شيوع موارد سقط هاي غير قانوني(سه ماهه اول) كل دانشگاه اداره مامائي
86902مقايسه انجام زايمان مادر و نوزاد در بلوك هاي زايمان(با سيستم LDR و سيستم سنتي) اداره مامائي
96901زايمان بي درد: بررسي عوارض و چالش ها و موانع اداره مامائي
106805دلايل مراجعه كنندگان طب سنتي و مكمل براي استفاده از اين طب: دسترسي آسان – كمتر بودن هزينه ها، اعتقادات و باورها - اعتقاد به كمتر بودن عوارض نسبت به داروهاي شيميايي – بي نتيجه بودن درمان هاي نوين اعتقاد به بدون عارضه بودن درمان هاي سنتي – مؤثرتر بودن طب سنتي از طب رايج و... اداره طب سنتي و مكمل كردستان
116804مورد توجه ترين روش هاي طب سنتي و مكمل در استان كردستان اداره طب سنتي و مكمل كردستان
126803ميزان آگاهي كاركنان و پزشكان از طب سنتي و مكمل اداره طب سنتي و مكمل كردستان
136802بررسي ديدگاه مردم در مورد طب سنتي و مكمل اداره طب سنتي و مكمل كردستان
146801طراحي پرسشنامه ها با محور "مباني، پيشگيري، درمان و توانبخشي" بر مبناي اصول طب سنتي ايران و تعيين روايي و پايايي اداره طب سنتي و مكمل كردستان
156703بررسي تحليلي مقايسه ي زمان صدور پروانه بهره برداري ومسئول فني موسسات پزشكي و پيراپزشكي و پيراپزشك اداره صدور پروانه ها
166702مقايسه فرآيندهاي صدور موافقت اصولي و بهره برداري به روش سنتي و سامانه اي بر رضايتمندي مراجعان و زمان انجام فرآيندهاي پيشگفت اداره صدور پروانه ها
176701بررسي اثر استفاده از سامانه صدور پروانه ها بر كيفيت فرآيندهاي اختصاصي اداره صدور پروانه ها
186603بررسي اثر روپوش سربي در دز دريافتي بيماران متقاضي سي تي اسكن نواحي سروگردن اداره راديولوژي
196602بررسي تاثير ديجيتالي نمودن دستگاه هاي راديولوژي در ميزان مصرف فيلم راديولوژي اداره راديولوژي
206601ررسي سطح ترانس آمينازهاي كبدي در بيماران مبتلا به سرطان هاي دستگاه گوارش در معرض راديوتراپي اداره راديولوژي
216501بررسي تاثير اجراي طرحHome Care بر مراكز درماني شهر سنندج در افزايش تعداد تخت هاي خالي آن مراكز در بخش هاي بستري و ويژه مراكز مذكور اداره پرستاري
226402بررسي ميزان استفاده مديران از شاخص هاي آماري در اداره امور بيمارستان ها اداره آمار
236401بررسي وضعيت مديريت تخت هاي فعال بيمارستاني در مراكز درماني تحت پوشش دانشگاه اداره آمار
246302بررسي ميزان اندوتوكسين موجود در آب مصرفي دستگاه هاي دياليز بخش هاي همودياليز استان اداره امور بيماران خاص
256301محاسبه قيمت تمام شده خدمات بخش دياليز مركز پزشكي، آموزشي و درماني توحيد سنندج بر اساس روش هزينه يابي بر مبناي فعاليت اداره امور بيماران خاص
266203بررسي تاثير اجراي راهنماي طبابت باليني تجويز آنتي بيوتيك پيشگيرانه در بيماران جراحي عمومي بر مدت زمان بستري و هزينه هاي درمان بيماران اداره اقتصاد درمان
276202بررسي تاثير پرداخت مشوق هاي مالي به پزشكان ماندگار شاغل در دانشگاه علوم پزشكي كردستان در ارتقا كيفيت خدمات درماني و رضايت مندي بيماران اداره اقتصاد درمان
286201بررسي چالش ها و راهكارهاي اجراي نظام ارجاع در سيستم بهداشت و درمان اداره اقتصاد درمان
296104(Never Events)و تحليل علل ريشه اي علل آنها (RCA) اداره اعتبار بخشي و اهدا عضو
306103بررسي و تحليل موارد گزارش شده وقايع ناخواسته درماني اداره اعتبار بخشي و اهدا عضو
316102بررسي نگرش، آگاهي و تمايل جوامع مختلف انساني استان كردستان(پزشكان، پرستاران، معلمان، مردم و ...) در خصوص فرآيند اهدا عضو، اخذ كارت اهدا عضو، اهدا اعضاي عزيزانشان اداره اعتبار بخشي و اهدا عضو
326101بررسي تاثير پياده سازي استانداردهاي ملي اعتباربخشي بر ارتقا كيفيت خدمات، ايمني بيمار، بهره وري، كارايي، اثربخشي و ساير شاخص هاي مديريتي ممكن در بيمارستان هاي دانشگاهي/ خصوصي استان كردستان اداره اعتبار بخشي و اهدا عضو
335502بررسي عوامل مرتبط با مرگ بيماران به دليل تروما در بيمارستان كوثر بيمارستان كوثر سنندج
345501بررسي ميزان بروز عفونت هاي بيمارستاني و عوامل موثر بر آن در بيمارستان كوثر بيمارستان كوثر سنندج
355427ميزان سوء رفتار پرسنل بيمارستان قدس سنندج
365426ميزان overdose بيمارستان قدس سنندج
375425رضايت فراگيران از خدمات آموزشي بيمارستان قدس سنندج
385424مشكلات آموزشي مركز بيمارستان قدس سنندج
395423اثربخشي كاردرماني و نورفيدبك در ارتباط با بيماران رواني بيمارستان قدس سنندج
405422بررسي تناسب پست هاي سازماني با ويژگي هاي شخصيتي كاركنان بيمارستان قدس سنندج
415421بررسي رضايت مندي پرسنل بيمارستان قدس سنندج
425420بررسي سلامت رواني پرسنل بيمارستان قدس سنندج
435419فرسودگي شغلي پرسنل شاغل در مركز آموزشي درماني پزشكي قدس بيمارستان قدس سنندج
445418بررسي آسيب هاي خانوادگي – اجتماعي بيماران رواني( طلاق، فوت و ... ) بيمارستان قدس سنندج
455417ارتقا سطح سلامت رواني خانواده ها(مهارت زندگي، سبك زندگي و ... ) بيمارستان قدس سنندج
465416آموزش Education Psycheخانواده بيماران رواني بيمارستان قدس سنندج
475415بررسي ميزان رضايت خانواده بيماران رواني 1- سرپايي 2- پاراكلينيك بيمارستان قدس سنندج
485414تاثير وجود بيمار رواني برسلامت رواني خانواده بيمارستان قدس سنندج
495413نياز سنجي خانواده ها در ارتباط با بيماران روانپژشكي بيمارستان قدس سنندج
505412بررسي در خصوص نظام خانواده و بيماري هاي رواني بيمارستان قدس سنندج
12345678910...