مشخصات طرح

صفحه نخست /طراحی نرم افزار ثبت اطلاعات ...
عنوان طراحی نرم افزار ثبت اطلاعات عوامل خطرسرطان پستان در شهرستان سنندج
نوع پژوهش طرح تحقیقاتی
کلیدواژه‌ها سزطان پستان، ثبت سرطان
چکیده نتایج مقایسه ثبت سرطان در ایران با ثبت سرطان در سه کشور انگلستان، دانمارک و مالزی نشان می دهد که عناصری از اطلاعاتی که اخیرا در ایران جمع آوری شده است، نه تنها نیازهای ملی را برآورده نمی کند، بلکه با توصیه های موسسه بین المللی تحقیقات سرطان مطابقت ندارد(7). ارزش ثبت سرطان بستگی به کیفیت داده ها و استفاده از آن در برنامه ریزی خدمات بهداشتی دارد(1). جمع آوری داده های معتبر، کامل، بهنگام، دقیق و مناسب بمنظور دستیابی به اهداف پیشگیری سرطان بر حسب سطوح اول، دومو سوم، پیش نیاز سیستم مراقبت بهداشتی و ارزیابی اثربخشی استراتژی های پیشگیری کننده می باشد. اطلاعات ثبت شده در ایران ناقص و بیشتر محدود به ویژگی های فردی و شناسایی تومور است(10). آگاهی از بروز، بقاء و مرگ ناشی از سرطان، توانمندسازی مدیران بهداشتی و سیاست گذاران برای شناسایی گروه های در معرض خطر و مراقبت آنها تحت برنامه های منسجم و برنامه ریزی شده از ویژگی های برنامه ثبت سرطان می باشد(10). هدف از این مطالعه طراحی و تست نرم افزار مراقبت سرطان پستان و ثبت اطلاعات عوامل خطرسرطان پستان در شهرستان سنندج است.
پژوهشگران مسعود مرادی (معاونت پژوهشی) (ناظر)، افشین بهمنی (همکار)، جمال محمودپور (همکار)، بایزید قادری (همکار)، فریبا فرهادی فر (همکار)، ابراهیم قادری (مجری)، پروانه تیموری (مجری اصلی)