آیین‌نامه‌های پژوهشی

صفحه نخست /آیین‌نامه‌های پژوهشی
 عنواندریافت فایل
1 فرم رضایت آگاهانه  
2 چک لیست نظارت بر طرح های کارآزمایی بالینی  
3 دستورالعمل حمایت از فعالیت های پژوهشی 1402  
4 فرم پروپوزال مطالعات مرور نظامند و متاآنالیز  
5 * آیین نامه انتخاب و معرفی پژوهشگران برتر دانشجویی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کردستان سال 1401 * - Word  
6 * آیین نامه انتخاب و معرفی پژوهشگران برتر دانشجویی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کردستان سال 1401 * - PDF  
7 فرم شماره 3 - تأییدیه پروپوزال توسط اساتید مشاور علمی و آماری و سرپرست کمیته تحقیقات دانشکده ای  
8 راهنمای نحوه ارائه مستندات بر روی لوح فشرده-پژوهشگران برتر 1401  
9 دستورالعمل انتخاب فعالیت های پژوهشی و فناوری برترسال 1401  
10 دستورالعمل انتخاب فعالیت های پژوهشی و فناوری برترسال 1401  
11 فرم پروپوزال HSR  
12 دستورالعمل اجرایی حمایت از فعالیت های پژوهشی1401  
13 هزینه گذاری طرحهای تحقیقاتی در سال1401  
14 * فرم تغییر در اسامی نویسندگان مقاله/همکاران طرح *  
15 نحوۀ درج صحیح وابستگی های سازمانی (Affiliation) واحدهای دانشگاه علوم پزشکی کردستان در تولیدات علمی *1400*  
16 شیوه نامۀ تألیف و تنظیم کتاب دانشگاه علوم پزشکی کردستان *1400*  
17 تفاهم نامه انجام طرح تحقیقاتی/ طرح-پایان نامه مشترک  
18 معرفی نامه انجام طرح تحقیقاتی/ طرح-پایان نامه مشترک  
19 فلوچارت تصویب طرح تحقیقاتی یا پایان نامه های مشترک  
20 راهنمای اخلاق در پژوهش بر سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی  
21 راهنمای مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در امور علمی در جمهوری اسلامی ایران  
22 فراخوان طرحهای تحقیقاتی HSR در سال 1399  
23 فرم گزارش کارگاه آموزشی خارج از کشور (دورۀ کوتاه مدت) *1400*  
24 دستورالعمل اجرایی حمایت از فعالیت های پژوهشی 1399  
25 تفاهم نامۀ بین مجری و همکاران پژوهشی طرح تحقیقاتی و مقالات منتج از آنها *1400*  
26 فهرست اولویتهای پژوهشی معاونت های دانشگاه علوم پزشکی کردستان  
27 فرم پروپوزال طرح تحقیقاتی-پایان نامه  
28 فرم پروپوزال طرح تحقیقاتی کیفی  
29 فرم پروپوزال طرح بدون استفاده از بودجه دانشگاه-گرنت  
30 فرم تعهد اموالی کردن تجهیزات خریداری شده در طرح های پژوهشی  
31 نتایج رتبه بندی دانشگاههای علوم پزشکی کشور بر اساس نظام رتبه بندی Webometricsدر ژانویه 2019  
32 اسلاید آشنایی با سامانه نظام نوین اطلاعات پژوهش های پزشکی ایران  
33 دوره الکترونیک آموزش پژوهش، از طراحی تا اجرا و انتشار (Research to Publication Courses & Modules)  
34 فایل کارگاه "ارزیابی اعتبار مجلات علمی" واحد علم سنجی؛ 6 دی ماه 1396  
35 فایل کارگاه "آلتمتریکس" واحد علم سنجی؛ 10 آبان 1396  
36 فایل کارگاه "علم سنجی" واحد علم سنجی؛ 19 مهر 1396  
37 ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺗﺼﻮﻳﺮﻱ شرکت در کارگاه های مجازی دفتر توسعه فناوری سلامت ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ  
38 چک لیست نحوه نظارت بر تکمیل فرم های رضایت آگاهانه برای تمام پروژه ها ی تحقیقاتی با مشارکت سوژه های انسانی  
39 فرم کاربست نتایج تحقیقات؛ ترجمان و انتقال دانش  
40 علم سنجی*راهنمای شمارۀ 9؛ دسترسی به مقالات پراستناد 10 سال اخیر دنیا در Classic papers در GoogleScholar  
41 آیین نامه و دستورالعمل پذیرش دانشجوی دوره دکتری پژوهشی (PhD By Research)  
42 دستورالعمل برگزاری دوره های پسا دکتری  
43 علم سنجی*راهنمای شمارۀ 8؛ راهنمای نحوۀ شناسایی مجلاتQ1  
44 علم سنجی*راهنمای شمارۀ 7؛ راهنمای ثبت شناسۀ ResearcherID  
45 آیین نامه ایجاد لاینهای پژوهشی فردی  
46 علم سنجی*راهنمای شمارۀ 6؛ راهنمای استفاده از پایگاه (+Essential Evidence Plus (EE ناشر Wiley، دسترسی آزمایشی (Trial)  
47 تعهد نامه اخلاقی ارایه مقاله جهت دریافت تشویقی  
48 علم سنجی*راهنمای شمارۀ 5؛ راهنمای استفاده از پایگاه ناشر Emerald، دسترسی آزمایشی (Trial)  
49 علم سنجی*راهنمای شمارۀ 4؛ ادغام پروفایل نویسنده در Scopus  
50 علم سنجی*راهنمای شمارۀ 3؛ثبت نام دریافت شناسۀ ORCID  
12