کارگاه‌های آموزشی

صفحه نخست /کارگاه‌های آموزشی

نمایش کارگاه‌های سال:

  تاریخ برگزاریعنوان کارگاه و محل برگزاری
1 14 بهمن 1399 کارگاه "نظام ثبت بیماریها و داده های نظام سلامت (Registery)"
دانشكدۀ پزشكي، سالن شهيد رستم پور
2 30 بهمن 1399 کارگاه مرور نظام مند "Systematic Review"
مركز آموزش و پژوهش الكترونيك A (مركز پزشكي، آموزشي و درماني كوثر- طبقۀ 7- كتابخانه و مركز اطلاع رساني كوثر)